Klokke
Alarm i alle rum
Kamera
Video-overvågning
Ur
Adgang døgnet rundt
Dokument
Forsikring altid inklusiv
Snefnug
Beskyttet mod fugt og kulde

Nettolagers forretningsbetingelser

 

Vilkår og bestemmelser hos Nettolager for leje af opbevaringsrum

1. LEJENS BETALING

1.1. Betaling af leje. Lejen forfalder forud til betaling hver den 1. i måneden. Betalingen vil ske løbende via det betalingskort, som lejer oplyste ifm. oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil Nettolager fremsende mail herom. Lejer er selv forpligtet til at registrere et nyt betalingskort. Denne registrering kan foretages via Nettolagers administrationssystem, som kan tilgås fra Nettolagers hjemmeside eller via app’en. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

1.2 Nettolager er til enhver tid berettiget til at trække et skyldigt beløb på dit betalingskort.

2. OPSIGELSE

2.1. Lejers opsigelse. Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Opsigelse kan ske når som helst og uden varsel, dog forudsat at rummet er helt tømt og hængelåsen fjernet. Opsigelsen skal foretages via Nettolagers administrationssystem som kan tilgås fra Nettolagers hjemmeside eller via app’en.

2.2. Udlejers opsigelse. Udlejeren kan efter erhvervslejeloven § 61, opsige lejeaftalen, hvis en af lovens særlige opsigelsesgrunde indtræder, herunder: Når udlejer selv ønsker at benytte det lejede, når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom, når lejer ikke har iagttaget god skik og orden, eller når vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse. I de ovenævnte tilfælde har udlejer ret til at opsige lejemålet med de varsler som fremgår af erhvervslejeloven.

3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Anvendelse. Det lejede må kun benyttes til oplagring af de aftalte effekter, jf. lejekontrakten.

3.2. Begrænsning i anvendelse. Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer må ikke oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige. Beboelse eller længere ophold i det lejede rum er forbudt, og medfører øjeblikkelig bortvisning.

3.3. Lejers erstatningsansvar. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

3.4. SMS-advisering og evt. vagtudkald. Lejer vil modtage en SMS, når der går en alarm på det lejede opbevaringsrum. Det står herefter lejer frit for, om lejer selv vil køre til lagerhotellet og undersøge forholdene eller om lejer vil foretage vagtopkald til G4S, hvilket koster 656,25 kr. og opkræves via Nettolager. Lejer skal ikke kontakte Nettolager, når der modtages en SMS-advisering.

4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

4.1. Da forsikring er indeholdt i prisen, vil lejer i forbindelse med oprettelse af lejekontrakt automatisk være dækket op til 100.000 kr. På lejeaftaler indgået før d. 11. marts 2020 har lejeren selv valgt forsikringssum – denne varierer fra 0 - 200.000 kr. Forsikring er igennem Topdanmark, som varetager al sagsbehandling. Udlejer har tegnet almindelig bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, mens skader, som sker på lejers opbevarede ejendele, ikke er omfattet af udlejers forsikring.

5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Bortkomst af nøgle/hængelås. Ved bortkomst af nøgle/hængelås skal lejer kunne legitimere sig ved billedlegitimation for at få genetableret adgang til det lejede. Der betales et gebyr på kr. 250 for genetablering af adgang.

5.2. Evt. automatiske porte, døre samt tekniske anlæg i øvrigt. Adgangen til det lejede foregår evt. via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af kode mv. Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5.3. Der er adgang til lejemålet døgnet rundt, året rundt.

5.4. Lejer kan pa° eget ansvar lade andre personer fa° adgang til det lejede opbevaringsrum ved at lade disse personer registrere pa° www.nettolager.dk eller via app’en (Nettolager) som brugere med adgang til at til-/frakoble alarmen til opbevaringsrummet.

6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er ny-istandsat.

6.2. Forandringer. Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af det lejede.

7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.2. Fjernelse af inventar mv. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri, og udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf, på baggrund af foretagne videooptagelser.

7.3. Efterladte varer. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

8. AFLEVERING AF LEJEMÅL

8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på opsigelsestidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

9. UDLEJERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

9.1. Udlejers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Udlejer kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

9.2 Lejeren kan kræve erstatning, hvis det lejede ved aftalens indgåelse savnede egenskaber, som må anses for tilsikrede, eller udlejeren har handlet svigagtigt. Det samme gælder, hvis det lejede senere lider skade som følge af udlejerens forsømmelse eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som følge af forhold, som udlejeren er ansvarlig for.

9.3. Udlejers adgang til det lejede. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

9.4 Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse udlejer om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes. Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til udlejer, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.

10. SALGSFULDMAGT

10.1. Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev, til den af lejers sidst opgivne adresse, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.

11. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT

11.1. I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelse er truffet særlig aftale, henvises der til erhvervslejelovens almindelige betingelser. Ved underskrift af lejekontrakten har lejer accepteret at udlejer må henvende sig til lejer via SMS og e-mail. Du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at sende en e-mail til kundeservice@nettolager.dk

12. LEVERINGSBETINGELSER

12.1. Idet du hos Nettolager ikke kan leje rum fra fremtidige datoer, betragter vi levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.

13. FORTRYDELSESRET

13.1. Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Ved leje af lagerrum hos Nettolager, indgås aftalen med forbrugeren på Nettolagers faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelsen af din lejeaftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret. For opsigelse se punkt 2.

14. OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET

14.1 Udlejeren kan hæve lejeaftalen i nedenstående tilfælde:

  • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt.
  • Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.
  • Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
  • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.
  • Når lejeren vanrøgter det lejede
  • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil
  • Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik.
  • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.

15. KLAGEMULIGHED

15.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Nettolager. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr

16. PERSONDATA

16.1 Så længe man er kunde hos Nettolager, gemmer Nettolager historik på stamdata. Det drejer sig om følgende:

Nettolager opbevarer kun de data, som lejer har angivet ved tilmelding og oprettelse som lejer af et lagerrum. Nettolager opbevarer navn, adresse, mobilnummer og mail på lejer. Nettolager gemmer lejers adresse til brev-historik, så det altid kan spores, hvad lejer har fået tilsendt af oplysninger mv. Nettolager gemmer lejers mobilnummer til SMS-historik på den enkelte lejer og på alle andre personer, der interagerer med Nettolagers system. Samtidig er lejers mobilnummer lejers mulighed for at tilgå Nettolagers lagerhotel, hvori det lejede rum befinder sig. Nettolager gemmer lejers mail til mail-historik på den enkelte lejer og til afsendelse af fakturerer. 

Nettolager har ikke fulde kreditkortoplysninger liggende. I Nettolagers system gemmer vi en reference til de fulde kreditkortoplysninger, der ligger hos ePay. Nettolager opbevarer kun dele af lejers kortnummer på det kreditkort, som lejer ved oprettelse har angivet, da vi hver måned automatisk kører en trækning på lejers kort. 

Ved opsigelse af det lejede rum, vil telefonnummer til nærmeste pårørende og eventuelle brugere automatisk blive slettet. Nettolager gemmer lejers data i 5 år fra opsigelse af sidste lejeaftale i henhold til bogføringsloven, herefter vil lejers data automatisk slettes. Kundeprofilen kan i 5 års perioden tages i brug på ny, hvis lejer igen ønsker at leje et rum ved Nettolager. 

Såfremt lejer er skyldner hos Nettolager, bliver lejers oplysninger gemt, indtil lejers forhold er bragt i orden, og Nettolager har modtaget sin betaling.

Klokke
Alarm i alle rum
Kamera
Video-overvågning
Ur
Adgang døgnet rundt
Dokument
Forsikring altid inklusiv
Snefnug
Beskyttet mod fugt og kulde