Forsikringsbetingelser

 

100

Generelt
101Sikrede
 Sikrede er lejer af opbevaringsrum hos Høng X ApS (Nettolager).
102Hvor dækkes
 Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen.
103Selvrisiko
103.10Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. opbevaringsrum.
103.20Selvrisiko trækkes først fra, når erstatningsberegningen har fundet sted. Forsikringstageren betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet.
103.30Topdanmark lægger ikke selvrisiko ud Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter ved skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet.
104Moms
104.10Moms i henhold til gældende lovgivning betales af sikrede i det omfang, denne kan trække momsen fra i sit regnskab med Skatteforvaltningen.
104.20Topdanmark lægger ikke moms ud.
105Personoplysninger m.v.
105.10Forsikringstageren har mulighed for at se hvilke personoplysninger, Topdanmark har om den enkelte. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Forsikringstagere, der ønsker at se oplysningerne, kan skrive til:

Topdanmark Forsikring A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

Desuden kan forsikringstageren fravælge markedsføringsmateriale fremover ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Topdanmarks forsikringstagere gemmes centralt i Topdanmark.
106Hvis skaden sker
106.10Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark. Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk*, ran* eller røveri*, skal dette straks anmeldes til politiet.
106.20Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Topdanmark kan træffe foranstaltninger med samme formål.
106.30Udbedring af skade/reparation, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet.
107Dokumentation
107.10For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst. Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv.
107.20I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er.
107.30Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan Topdanmark afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn.
108Lovgivning
 Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for policen.
  
200Forsikringens omfang og betingelser
210Hvad er omfattet?
210.10Erhvervsløsøre.
210.11Private indbogenstande.
211Hvad er omfattet med særlige beløb eller særlige dækninger?
211.10Lomme- og armbåndsure er dækket med højst 2.500 kr. pr. styk.
212Hvilke betingelser gælder for dækning?
212.10Forsikringen omfatter erhvervsløsøre og indbo, der ejes af lejeren af opbevaringsrummet.
220Hvad er ikke omfattet?
220.10Motorkøretøjer* og campingvogne, trailers, luft- og søfartøjer, knallerter, ATV´er og jetski.
220.11Brandfarlige* og brandbare væsker samt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
220.12Mønt- og frimærkesamlinger, penge*, pengerepræsentativer*, ubrugte frimærker, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, lomme- og armbåndsure med stykpris over 2.500 kr., pelsværk, våben, vin og spiritus.
220.13Cigaretter, E-cigaretter og andre tobaksvarer.
220.14Originalmodeller/tegninger, skabeloner, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende.
220.15Elektronisk lagrede data, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre.
220.16Dyr
230Hvordan fastsættes forsikringssummen?
230.10Forsikringssummen
 I forsikringssummen* medregnes værdien af alt løsøre og indbo. Ændres værdien af det forsikrede skal Topdanmark underrettes.
230.20Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
 Forsikringssummen* for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr herunder installationer, konfigurering mv., fastsættes på grundlag af nyværdi.
230.30Andet løsøre og privat indbo
 Forsikringssummen* for andet løsøre end nævnt i punkt 230.20 samt privat indbo fastsættes til dagsværdi.
240Hvilke udgifter er dækket udover den direkte skade/forsikringssummen?
240.10Redning og bevaring
 Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. Erstatningen kan maksimalt udgøre 10% af forsikringssummen* for opbevaringssrummet.
250Hvordan erstatter vi?
251Maksimalerstatning
 Der dækkes højst med den forsikringssum*, der er nævnt i lejeaftalen og med de beløb, der er nævnt i vilkårene. Forsikringssummen* er gældende pr. opbevaringsrum.
260Erstatningsopgørelse
 Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem værdien af løsøret/indboet før skaden og værdien af løsøret/indboet efter skaden.
261Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
261.10Erstatning for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr samt installationer bliver opgjort som forskellen mellem det skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden.
261.11Hvis der ikke er aftalt andet med Topdanmark, skal beskadiget eller stjålet løsøre genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skadetidspunktet, eller der skal foreligge en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1 år efter skadetidspunktet.
I modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af dagsværdi*.
261.12Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når det beskadigede er repareret eller genanskaffet.
261.13Inden for forsikringssummen* dækker vi også uundgåelige merudgifter som følge af, at den faktiske genanskaffelsespris eller reparationsudgift bliver højere end forventet som følge af prisstigning i tidsrummet efter skaden og levering/reparation af det skaderamte. Det er en forudsætning, at forsikringstageren inden 1 måned efter skaden træffer bindende dispositioner om reparation eller genanskaffelse.
262Opgørelse af erstatning for skulpturer og ting af kunstnerisk værdi
262.10Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem de skaderamte genstandes markedsværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden.
262.11Ved restaurering kan erstatningen højst udgøre markedsværdien.
263Private indbogenstande
 Erstatningen skal så vidt muligt stille dig i samme situation som umiddelbart før skaden fandt sted. Topdanmark kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet på:
10 Reparation
20 Godtgørelse af værdiforringelse*
30 Genlevering
40 Kontanterstatning
Hvis vi genleverer eller betaler kontanterstatning, tilhører de erstattede ting Topdanmark.
263.10Reparation
 Vi betaler, hvad det koster at reparere den beskadigede ting ved at sætte den i væsentlig samme stand* som før skaden.
Tilbyder en reparatør ombytning af beskadigede ting frem for reparation, betragter vi ombytning som en reparation. Reglerne for erstatningsopgørelse ved genlevering, jf. pkt. 263.30, finder ikke anvendelse.
263.20Godtgørelse af værdiforringelse*
 Vi godtgør værdiforringelsen for beskadigede ting. Værdiforringelsen bliver beregnet som tingens værdi uden skade minus tingens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelsen, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd./td>
263.30Genlevering
263.31Vi genleverer nye tilsvarende ting*, hvis de beskadigede eller stjålne ting er indkøbt som nye og er mindre end to år gamle på skadetidspunktet.
263.32Er betingelserne for genlevering af nye ting ikke opfyldt, kan vi genlevere med brugte tilsvarende ting*. Det gælder:
 1. Hvis de er erhvervet som brugte eller er mere end to år gamle.
 2. Smykker samt lomme- og armbåndsure, dog kun hvis de er erhvervet som brugte.
263.33Hvis du ikke ønsker genlevering, udbetaler vi det beløb, som vi kunne have genleveret til.
263.40Kontanterstatning
 Kontanterstatning bliver opgjort efter et af følgende erstatningsprincipper:
41. Nyværdierstatning
42. Dagsværdierstatning
43. Afskrivningstabeller for særlige ting
44. Ting, du selv har fremstillet, private optagelser og ting købt i udlandet
263.41Nyværdierstatning
 Ting, der er købt som nye, er mindre end to år gamle på skadetidspunktet og som i øvrigt var ubeskadigede før skaden, erstatter vi med vores genanskaffelsespris på skadetidspunktet for nye tilsvarende ting*.
263.42Dagsværdierstatning
 Hvis betingelserne for nyværdierstatning ikke er opfyldt, erstatter vi med markedsprisen på skadetidspunktet for nye tilsvarende ting*, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse*. For ting, hvor nytteværdien* ikke er væsentligt nedsat før skaden, foretager vi ikke fradrag for alder og brug, men alene for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder.
263.43Afskrivningstabeller for særlige ting
 For følgende ting, som var ubeskadigede før skaden, gælder der altid særlige afskrivningsregler.
 1. Bærbar elektronik* mv.
 2. Elektriske apparater
 3. Briller, solbriller og høreapparater
 4. Cykler* og cykeldele

Vi beregner erstatningen med udgangspunkt i markedsprisen på skadetidspunktet for nye tilsvarende ting*, og derefter afskriver vi på grundlag af tingens alder efter følgende afskrivningstabeller.

 1. Bærbar elektronik*, PC’er, spillekonsoller af enhver art samt tv og musikanlæg – og tilbehør til disse ting – erstatter vi med følgende procentdel af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet:
  AlderErstatningsprocent
  1 år100 %
  2 år90 %
  3 år70 %
  4 år50 %
  5 år30 %
  Derefter10 %
 2. Elektriske apparater, som ikke er omfattet af pkt. a, erstatter vi med følgende procentdel af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet:
  AlderErstatningsprocent
  2 år100 %
  3 år85 %
  4 år75 %
  5 år65 %
  6 år50 %
  7 år40 %
  8 år30 %
  Derefter20 %
 3. Briller, solbriller og høreapparater erstatter vi med følgende procentdel af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet:
  AlderErstatningsprocent
  2 år100 %
  3 år90 %
  4 år80 %
  5 år75 %
  6 år70 %
  7 år65 %
  8 år60 %
  9 år50 %
  10 år40 %
  11 år30 %
  Derefter20 %
263.44Ting, du selv har fremstillet, private optagelser og ting købt i udlandet
 
 1. Ting, du selv har fremstillet
  Hvis der sker skade på ting, du selv har fremstillet, fx malerier, kunstværker, smykker og tøj, betaler vi højst, hvad det koster at købe det tilsvarende råmateriale.
 2. Private optagelser og computerprogrammer mv.
  Hvis der sker skade på private film- eller båndoptagelser, programmer eller elektroniske lagringsmedier af enhver art, fx harddiske, hukommelseskort og cd’er, betaler vi højst, hvad det koster at købe nye råfilm eller uindspillede bånd, fremstille aftryk af eventuelt bevarede negativer eller købe tomme elektroniske lagringsmedier. Vi erstatter ikke manuskripter, tekniske tegninger eller gendannelse af data.
 3. Ting købt i udlandet
  Ting, der er købt i udlandet og indført i Danmark, erstatter vi højst med købsprisen i udlandet på skadetidspunktet tillagt eventuel toldafgift betalt til Skatteforvaltningen
264Andet end nævnt i 261 og 263
 Erstatningen bliver fastsat efter samme principper, som er anvendt i punkt 230 til fastsættelse af forsikringssummen*.
274Fælles for 261, 262 og 263
 Topdanmark er berettiget til at lade det forsikrede sætte i samme stand som før skaden eller til at levere tilsvarende løsøre eller indbo.
  
300Brand
310Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
311Fælles for 312 - 317 dækker vi:
311.10Skade direkte på det forsikrede:
311.11Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen.
312Brand* (ildsvåde)*
312.10Skade ved brand*.
312.20Forsikringen dækker ikke:
312.21Skade, der ikke anses som brandskade, fx svidning, forkulning, overophedning eller smeltning*.
313Smeltning*
313.10Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis løsøret er imprægneret mod brand.
313.20Forsikringen dækker ikke:
313.21Smeltning* af løsøre, der ikke er imprægneret mod brand.
314Lynnedslag*
314.10Lynnedslag*, herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvori det forsikrede er.
315Eksplosion*
315.10Skade som følge af eksplosion*.
316Nedstyrtning af fly
316.10Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer.
316.20Forsikringen dækker ikke:
Skade som følge af medførte sprængstoffer.
317Slukning m.m.
317.10Skade, der er opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til:
317.11Nedrivning.
317.12Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse eller forebygge skade.
  
400Tyveri
410Hvilke betingelser gælder for dækningen?
410.10Dækningen omfatter alene genstande, som beror i opbevaringsrum i bygning* sikret med hængelås i minimum klasse 1, jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
420Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
421Fælles for 422 til 426 dækker vi:
421.10Skade direkte på det forsikrede.
422Indbrudstyveri*
422.10Skade som følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå.
422.20Forsikringen dækker ikke:
422.21Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri*
422.22Tyveri begået af personer, der har fået overladt kode og/eller nøgle til forsikringsstedet.
422.23Tyveri fra forsikringsstedet ved brug af kode og/eller nøgle, hvis nøgle og/eller kode har været efterladt på forsikringsstedet.
422.24Tyveri, hvis en af forsikringstagerens ansatte har medvirket ved tyveriet.
423Hærværk*
423.10Hærværksskade* i direkte forbindelse med indbrudstyveri*.
423.20Forsikringen dækker ikke:
423.21Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå.
  
500Vand, storm og nedbør
510Hvilke betingelser gælder for dækning?
511Samme betingelser som nævnt under punkt 210 - 220.
511.10Det er en betingelse for forsikringens dækning, at der på bygninger kan påvises beskadigelser ved storm*, skypumpe*, væltende eller nedstyrtende ting, snetryk eller haglnedslag, samt at skaden på løsøre eller indbo er en følge af bygningsbeskadigelsen.
520Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
521.10Fælles for 522 - 531 dækker vi:
521.11Skade direkte på det forsikrede løsøre eller indbo, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen.
521.20Forsikringen dækker ikke:
521.21Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
522Udstrømning af vand
522.10Skade forårsaget af vand, der tilfældigt strømmer ud fra:
522.11Røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand.
522.12Anlæg til opvarmning og luftkonditionering.
522.13Spildevandsledninger.
522.20Forsikringen dækker ikke:
522.21Skade som følge af kondensvand.
523Opstigning af vand
523.10Skade forårsaget af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe.
523.20Forsikringen dækker ikke:
523.21Skade ved opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe.
524Udstrømning af olie og kølevæske
524.10Skade forårsaget af olie og/eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietank og oliefyr.
524.20Forsikringen dækker ikke:
524.21Skade opstået i forbindelse med påfyldning af eller aftapning fra olietank/td>
525Storm og nedbør
526Storm*
526.10Skade forårsaget af storm*, herunder skypumpe*.
527Væltning eller nedstyrtning
527.10Skade forårsaget af, at væltende eller nedstyrtende ting under påvirkning af storm* eller skypumpe* udefra beskadiger bygningerne.
527.20Forsikringen dækker ikke:
527.21Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer.
528Snetryk
528.10Skade ved snetryk.
529Haglnedslag
529.10Skade forårsaget af haglnedslag på bygning*.
530Nedbørsskade
530.10Nedbørsskade, herunder fygesne, på det forsikrede.
530.20Forsikringen dækker ikke:
530.21Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem åbne vinduer eller døre.
531Sky- og tøbrud
531.10Skade forårsaget af vand, der under ’voldsomt skybrud’* eller under ’voldsomt tøbrud’* ikke kan få normalt afløb eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer de lokaler, som forsikringstageren benytter.
531.20Forsikringen dækker ikke:
531.21Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem
  
600Anden årsag
610Hvilke genstande er omfattet? Dækningen omfatter samme genstande som er nævnt under punkt 210.
620Hvilke skader er dækket?
620.10Direkte tab af eller fysisk skade på de forsikrede genstande som forårsages af nedfaldende bygningsdele eller anden bygningsindretning.
621Hvilke skader er ikke dækket?
621.10Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes forkert og/eller mangelfuld oplagring.
  
700Skadedyrsdækning
710Hvilke genstande er omfattet?
711.10Dækningen omfatter samme genstande som er nævnt under punkt 210.
711.20Forsikringen omfatter ikke:
711.21Genstande som er nævnt under punkt 220.
711.22Fødevarer samt ingredienser, der indgår i fødevarer (f.eks. korn, mel, sukker, olier mv.).
711.23Drikkevarer.
711.24Blomster og planter samt frø og blomsterknolde.
720Hvilke betingelser gælder for dækning?
721Samme betingelser som nævnt under punkt 210 - 220.
730Hvilke skader er dækket?
731.10Skade på det forsikrede løsøre og indbo forvoldt af rotter, mus og møl.
740Hvilke skader er ikke dækket?
741.10Forvoldt af andre skadedyr end rotter, mus og møl.
  
800Driftstab
800.10Forsikringen dækker ikke driftstab eller andre indirekte tab.
Ordforklaring

Ord og begreber, der i vilkår eller forsikringsaftale er markeret med *, er nævnt i ordforklaringen og skal betragtes som en del af vilkårene.

 

Andre omstændigheder
Forsikrede ting kan fx have bestående mangler eller have fået beskadigelser efter forsikringen er oprettet.

 

 

Brand (Ildsvåde)
Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.

 

 

Brandfarlige væsker
Væsker, der ved en given temperatur afgiver brandfarlige dampe. Det er væsker med flammepunkt* under 100 grader celsius. Flammepunkt* er den laveste temperatur, som en væske ved en barometerstand på 1013 millibar kan afgive antændelige dampe ved. Brandfarlige væsker er inddelt i følgende 3 klasser:
 1. Væsker med flammepunkt* under 21 grader celsius, fx benzin, fortynder, acetone og sprit.
 2. Væsker med flammepunkt* fra 21 grader celsius til og med 55 grader celsius, fx petroleum og terpentin.
 3. Væsker med flammepunkt* over 55 grader celsius, fx dieselolie og brændselsolie. Oplag af brandfarlige væsker bliver opgjort/angivet i oplagsenheder.
1 oplagsenhed er 1 liter af klasse 1 eller 5 liter af klasse 2 eller 50 liter af klasse 3.

 

 

Bygning (ved løsøreforsikring)
En konstruktion, der er lovligt opført, og som er i en sådan stand, at et forsikringsselskab med tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring ikke kan afslå dette. I brandteknisk forstand skal en bygning bestå af et tag og to ydervægge, der samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger. Alle bygninger i Danmark registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Følgende bliver ikke betegnet ikke som bygninger: Åbne skure, baldakiner, halvtage, solafskærmninger, markiser, overdækninger, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, boble- og presenninghaller, telte, containere, skurvogne og lignende.

 

 

Cykler
Ved en cykel forstår vi ethvert pedaldrevet køretøj med en hjuldiameter over 12 tommer. Cyklen kan være forsynet med en el-hjælpemotor, men må ikke være forsynet med andre motorer. En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W og må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/t. eller derunder. Cyklen skal i øvrigt overholde cykelbekendtgørelsens regler om indretning og udstyr (BEK nr. 316 af 20. maj 1999 eller senere regulering).

 

 

 

Dagsværdi
Genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skadens indtræden med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder, brug, mode og på grund af ‘nedsat anvendelighed’* eller ‘andre omstændigheder’*.

 

 

Eksplosion
En pludselig og hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

 

 

Flammepunkt
Flammepunkt er den laveste temperatur, som en væske ved en barometerstand på 1013 millibar kan afgive antændelige dampe ved. Forsikring & Pension Forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Se www.fogp.dk

 

 

Forsikringssum/Forsikringsværdi
Forsikringssummen er det aftalte beløb i forsikringsaftalen, der er Topdanmarks højeste hæftelse. Forsikringsværdien er den værdi, det forsikrede bliver fastsat til. Forsikringsværdien kan blive opgjort til fx nyværdi* eller dagsværdi*.

 

 

Hærværk
Forsætlig beskadigelse af det forsikrede.

 

 

Ildsvåde
Se brand.

 

 

Indbrudstyveri
Indbrudstyveri er, når tyven:
 1. Ved synlig vold mod lukke, dvs. dør, vindue, lem, port eller lignende, har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum.
 2. Bevisligt ved dirke, falsk eller tillistet nøgle har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum.
 3. Er kommet ind gennem åbning, der ikke er beregnet til indgang. Vindue og lem betragtes ikke som åbning.
 4. Stjæler ting gennem åbning, som umiddelbart forinden er frembragt fx ved at knuse en vinduesrude.

 

 

Induktion
Se Lynnedslag*.

 

 

Lynnedslag
Elektriske uvejr, kolde lyn, induktion*. Elektrisk udladning mellem skyer og jordoverfladen fremkaldt af en elektrisk spændingsforskel på flere mio. volt. Den overspænding – også kaldet induktion* - som kan opstå i forbindelse med elektrisk uvejr, medfører en varmeudvikling, som smelter og forkuller el-ledningernes isolation, hvorved der opstår kortslutning*.

 

 

Motorkøretøjer
Ved et motorkøretøj forstår vi et køretøj, som er forsynet med en motor som drivkraft, fx en bil, motorcykel, knallert, traktor, motorredskab eller invalidekøretøj, der kan køre mere end 15 km i timen.

 

 

Nytteværdi
Ved nytteværdi forstår vi, hvilken nytte du kunne have haft af tingen, hvis skaden ikke var sket, samt hvor længe du kunne have haft nytte af tingen. Er der tale om ting, der normalt ikke bliver udskiftet og ikke har en bestemt levetid, gør vi ikke fradrag for alder og brug (fx antikviteter og ægte tæpper). For ting, der bliver udskiftet med jævne mellemrum, kan vi gøre fradrag for alder og brug i forholdet mellem den tid, tingen har været brugt, og den tid, tingen kunne være brugt, hvis skaden ikke var sket (fx beklædning og dyner).

 

 

Nyværdi
Prisen for en ny tilsvarende genstand på det tidspunkt en skade sker med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af ’nedsat anvendelighed’* eller ‘andre omstændigheder’*, men uden fradrag for alder og brug.

 

 

Penge m.m.
Ved penge m.m. forstår vi penge og pengerepræsentativer, herunder fx rejsekort, brobizz, taletidskort, tilgodebeviser, gavekort, billetter, præmieobligationer, ubrugte frimærker, checks, skrabelodder samt lotto- og tipskuponer, der indeholder gevinster.

 

 

Pengerepræsentativer
Pengerepræsentativer er fx vaskepoletter, danmøntkort, telekort, taletidskort, betalingskort, klippekort og andre brugbare billetter og kort, frimærker, stempelmærker, underskrevne checks (ucrossede), tips- og lottokvitteringer, lodder der indeholder gevinster samt ‘umøntet ædelt metal’*.

 

Røveri
Røveri er, når tyven fratager eller aftvinger det forsikrede fra forsikringstager eller dennes ansatte ved vold eller trussel om øjeblikkelig brug af vold.

 

 

Selvrisiko
Et aftalt beløb og/eller en aftalt procent af erstatningen, som forsikringstager selv betaler. Forsikringstager er altså ’selvforsikret’ for denne del af en skade.

 

 

Skypumpe
En søjleformet hvirvelstorm med en indre rotationshastighed på op til ca. 300 km i timen.

 

 

Smeltning
Smeltning af ting ved varmepåvirkning, hvor der ikke sker brandskade (Ildsvåde).

 

 

Sprængning
Når en ting sønderrives under pludselig og hurtig udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for tingen.

 

 

Storm
Mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek.

 

 

Stormflod
Oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Stormflodsrådet afgør, om der er stormflod på baggrund af udtalelser fra Kystinspektoratet. I henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod kan der via Stormflodsrådet, der er nedsat af Staten, under visse forudsætninger betales erstatning for skader på fast ejendom. Ifølge stormflodsloven skal forsikringsselskaber, der aftaler forsikring mod brand på fast ejendom, opkræve en afgift for hver police.

 

 

Tilfældigt svigt i varmeforsyningen
Tilfældigt svigt i varmeforsyningen er, når varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, som du ikke har haft indflydelse på. Vi betragter det ikke som tilfældigt svigt i varme– forsyningen, hvis årsagen fx er manglende oliebeholdning.

 

 

Tilsvarende ting
Ved tilsvarende ting forstår vi ting, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de ting, som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om ting af samme fabrikat eller mærke.

 

 

Voldsomt skybrud
Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller over 100 mm i døgnet.

 

 

Voldsomt tøbrud
Store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturstigning på adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret.

 

 

Værdiforringelse
Ved værdiforringelse forstår vi, at vi kan gøre fradrag på grund af:
 1. Alder (fx for tøj og tæpper, der har en vis levetid)
 2. Brug (fx for ting, der kræver vedligeholdelse og som normalt bliver udskiftet pga. slid)
 3. Nedsat anvendelighed (fx hvis tingen i forvejen er beskadiget)
 4. Andre omstændigheder (fx for mode og teknik)

 

 

Væsentlig samme stand
Ved væsentlig samme stand forstår vi, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed er som før skaden.