Generelle bestemmelser

1. Sikrede

Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande.

2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte

Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når

2.1.
der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen.

2.2.
den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet transportdækning

2.3.
der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse

2.4.
der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment

2.5.
bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning

2.6.
der installeres fast brændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg

2.7.
bestående energianlæg ændres – også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse

2.8.
den forsikrede virksomhed skifter ejer

2.9.
der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning

2.10.
der sker ændring i virksomhedens momsregistrerings- forhold.


Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist.

Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte.

Uanset bestemmelsen i punkt 7 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning.

3. Anmeldelse af skade

Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand.

Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet.

Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger.

Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden.

Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen.

4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade

Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af

4.1.
krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

4.2.
jordskælv eller andre naturforstyrrelser

4.3.
udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.


Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

5. Opkrævning af præmie og afgifter

5.1.
Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr.

Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag.

Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker.

5.2.
Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien.

5.3.
Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen.

5.4.
Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet.


De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på www.almbrand.dk, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand.

6. Indeksregulering

Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal.

Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne.

6.1.
Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag.

6.2.
Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar.


Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.

7. Forsikringens varighed og opsigelse

7.1.
Forsikring, der er tegnet for 1-årige perioder (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 3 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb.

7.2.
Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 3 måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

7.3.
Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 3 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

7.4.
Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 3 måneds varsel.


Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie.

8. Besigtigelse

Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige.

9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

10. Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt.

Foreningens formål er defineret i vedtægten.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.

I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende.

Fællesbestemmelser for brand, tyveri, vand og all risks

1. Geografisk område

De forsikrede genstande er dækket

1.1.
på de i policen anførte forsikringssteder


2. Forsikringsværdi

I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen.

2.1. Inventar, maskiner m.v.
Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsik- ringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

2.2. Færdigvarer af egen tilvirkning.
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling.

2.3. Halvfabrikata.
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt 2.2.

2.4. Varer og andre genstande.
Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi).

2.5. Kartoteker og forretningsbøger
Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt 1.1.1. anførte beløb.

2.6. Originalmodeller og -tegninger
Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt 1.1.2. anførte beløb.


3. Erstatningsregler

3.1. Hvordan erstattes en skade (erhvervskunder)
Alm. Brand kan erstatte en skade ved at

3.1.1.
sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden

3.1.2.
betale værdiforringelse

3.1.3.
overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)

3.1.4.
overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning.

3.2. Hvordan erstattes en skade (privatkunder)
Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden skete.

Alm. Brand kan erstatte en skade på en af følgende måder:

- Reparation jf. punkt 3.2.1.
- Værdiforringelse jf. punkt 3.2.2.
- Kontanterstatning jf. punkt 3.2.3.

3.2.1. Reparation
Hvis genstanden kan repareres, betaler Alm. Brand, hvad det koster at reparere den beskadigede gen- stand.

Reparation kan ske, når det er muligt at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Væsentlig samme stand betyder, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for de sikrede som før skaden. Erstatning for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen bliver beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning jf. punkt 3.2.3.

3.2.2. Værdiforringelse
Erstatning for værdiforringelse udregner vi som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforrin- gelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd.

3.2.3. Kontanterstatning
Vi opgør kontanterstatning

- som nyværdierstatning jf. punkt 3.2.3.1.
- som dagsværdierstatning jf. punkt 3.2.3.2.
- efter særlige erstatningsregler jf. punkt 3.2.3.3.

3.2.3.1. Nyværdi
Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande.

Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alm. Brand ikke forpligtet til at udbetale mere end, hvad en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med, kan anskaffes for.

3.2.3.2. Dagsværdi
For genstande, der er mere end to år gamle, eller er købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsætter vi erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi foretager kun fradrag for værdiforringelse, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat før skaden.

Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alm. Brand ikke forpligtet til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med.

3.2.3.3. Særlige erstatningsregler
For følgende genstande gælder særlige erstatningsregler:

- Briller jf. punkt 3.2.3.3.1.
- Almindelige elektriske apparater jf. punkt
3.2.3.3.2.
- Særlige elektriske apparater jf. punkt 3.2.3.3.3.
- Film og lignende jf. punkt 3.2.3.3.4.
- Egne fremstillede genstande jf. punkt 3.2.3.3.5.
- Manuskripter og tekniske tegninger jf. punkt
3.2.3.3.6.
- Cykler jf. punkt 3.2.3.3.7.

For de genstande, der er nævnt i punkt 3.2.3.3.1. til og med punkt 3.2.3.3.4., fastsætter vi erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, fastsætter vi genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at genanskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med.

3.2.3.3.1 Briller
Briller erstatter vi efter denne tabel:
Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny
0-2 år 100 %
2-4 år 85 %
4-7 år 75 %
7-10 år 50 %
10 år og derover 20 %


3.2.3.3.2. Almindelige elektriske apparater
Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug.

”Almindelige elektriske apparater” omfatter:

Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, miksere, blendere, kødhakkere og lignende).

El-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster og lignende).

Elektriske haveredskaber (plæneklippere, hækkeklippere, buskryddere og lignende).

Elektrisk hobbyværktøj (bore-/skruemaskiner, stiksave, højtryksrensere og lignende).

Video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer og lignende og tilbehør til de nævnte genstande).

Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og lignende).

Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), telefonsvarer og telefoner, dog ikke mobiltelefoner.

Almindelige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel:
Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny
0-2 år 100 %
2-3 år 85 %
3-4 år 75 %
4-5 år 65 %
5-6 år 50 %
6-7 år 40 %
7-8 år 30 %
8 år og derover 20 %


3.2.3.3.3. Særlige elektriske apparater
Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug.
”Særlige elektriske apparater” omfatter:
Computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation), spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt navigationsudstyr, elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande.

Særlige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel:
Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny
0-2 år 100 %
2-3 år 75 %
3-4 år 50 %
4-5 år 30 %
5 år og derover 10 %


3.2.3.3.4. Film og lignende
For private optagelser på film, bånd og elektroniske lagringsmedier, f.eks. harddiske, disketter, dvd’er og cd’er, yder vi kun erstatning til køb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv.

3.2.3.3.5. Egne fremstillede genstande
For genstande, som sikrede selv har fremstillet f.eks. malerier, yder vi kun erstatning til køb af råmaterialer.

3.2.3.3.6. Manuskripter og tekniske tegninger Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger.


3.2.3.3.7. Cykler
Cykler erstatter vi efter denne tabel:
Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny
0-1 år 100 %
1-2 år 90 %
2-3 år 81 %
3-4 år 73 %
4-5 år 66 %
5-6 år 59 %
6-7 år 53 %
7-8 år 48 %
8-9 år 43 %
9-10 år 39 %
10-11 år 35 %
11-12 år 31 %
12-13 år 28 %
13-14 år 25 %
14-15 år 22 %
15-16 år 19 %
16-17 år 16 %
17-18 år 13 %
18 år og derover 10 %
Erstatningen er begrænset til 17.041 kr. (basis 2012) pr. cykel.


3.2.4. Dokumentation
For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beska- digede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst.

Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv.

I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er.

Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan Alm. Brand afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn.


3.3. Moms og andre afgifter
Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter.

Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand.


4. Hvordan beregnes erstatningen

Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere Alm. Brand en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden.

Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.

6.1.
Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden gælder, at

6.1.1.
erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden

6.1.2.
beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen

eller

der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted.

I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien

6.1.3.
forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands skøn er betryggende sikret.


5. Redning, bevaring og oprydning

I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere:

7.1. Inden for forsikringssummen

7.1.1.
Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

7.1.2.
Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang.

7.2. Ud over forsikringssummen

7.2.1.
Rimelige udgifter til redning og bevaring.

Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande.

7.2.2.
Nødvendige udgifter til

- fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse

- oprydning efter en forsikringsbegivenhed

- bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.

Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet forsikringsbegivenhed.

Dækningen ifølge punkt 7.2.2. er begrænset til 20 % af den samlede aftalte forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst 925.000 kr. (basis 2007) og højst 2.800.000 kr. (basis 2007).


Brand, tyveri og vand

1. Hvilke genstande er omfattet

Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne:

1.1.
Samtlige genstande forsikringstager opmagasinerer og hvor der er indgået en kontrakt mellem Nettolager og forsikringstager, med undtagelse af følgende:

Mønt- og frimærkesamlinger, penge, pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, armbåndsure med stykpris over 10.000, pelsværk, våben, vin og spiritus.


Alm. Brands erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen.

2. Hvilke skader er dækket

2.1. Branddækning.
Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1.1. Ildsvåde (brand)
bortset fra

2.1.1.1.
skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand).

2.1.1.2.
skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.

2.1.2. Lynnedslag
Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror.

2.1.3. Eksplosion
Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer.

2.1.4. Sprængning
Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne.

Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel,

2.1.5. Pludselig tilsodning
Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning.

2.1.6. Nedstyrtning af luftfartøjer
Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

2.1.7. Tørkogning
Tørkogning af forskriftsmæssig opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke overstiger 120 kW (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h.

Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

2.2. Tyveridækning
Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.2.1. Indbrudstyveri.
Dækningen omfatter alene genstande, som beror i opbevaringsrum i bygning sikret med hængelås i minimum GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P Sikringskatalog.

Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger.

Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige

2.2.5. Hærværk

2.2.5.1.
Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå.

Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller vandskadedækningen.

Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

2.3. Vandskadedækning.
Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning.

Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger.

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved

2.3.1. Udstrømning af vand
Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier
bortset fra

2.3.1.5.
skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering

2.3.1.6.
skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring

2.3.2. Voldsomt sky- eller tøbrud
Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler

2.3.3. Storm, skypumpe og snetryk.
Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en bygningsforsikring

2.3.4. Udstrømning af olie og kølevæske
Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp) fra olietank, oliefyr, køleskab og køleanlæg
bortset fra

2.3.4.2.
tab af olie og kølevæske

2.3.5. Indtrængende nedbør
Skade ved indtrængende nedbør, herunder fygesne
bortset fra

2.3.4.2.
skade som følge af nedbør der trænger gennem åbne vinduer og døre

2.3.6. Opstigende vand
Skade ved opstigende vand fra afløbsledninger
bortset fra

2.3.4.2.
skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

2.3.7. Opstigende grundvand
Skade ved opstigende grundvand
bortset fra

2.3.4.2.
skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller tyveridækningen.

Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.


3. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.

Skadedyr

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter – i det omfang det fremgår af policen – de samme genstande som branddækningen i afsnit 100.

2. Hvilke skader er dækket

Direkte tab af eller fysisk skade på de forsikrede genstande som forårsages af forvoldt af rotter, mus og møl.

Det er en betingelse for dækning at et skadedyrsbekæmpelsesfirma som minimum foretager en årlig inspektion, og at forsikringstageren i forbindelse med en dækningsberettiget skade kan dokumentere dette samt forsikringstageren følger skadedyrsbekæmpelsesfirmaets anvisninger om udbedring af konstaterede fejl og mangler.

Det er tillige en betingelse at genstande destrueres efter aftale med Alm. Brand.

3. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.

All risks

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter – i det omfang det fremgår af policen – de samme genstande som branddækningen i afsnit 100.

2. Hvilke skader er dækket

Direkte tab af eller fysisk skade på de forsikrede genstande som forårsages af nedfaldende bygningsdele eller anden bygningsindretning.

Bortset fra

tab og skade, der skyldes

2.1.
fejlkonstruktion og materialefejl

2.2.
forkert og/eller mangelfuld oplagring

2.3.
mangelfuld pasning og/eller vedligeholdelse

2.4.
gradvis forringelse ved almindelig brug og slitage

2.5.
slid, rust, tæring og/eller gradvis forringelse (luftfugtighed, forbrænding, forstening)

2.6.
farve-, rensnings-, reparations- og/eller renoveringsprocesser

2.7.
oversvømmelse fra hav, fjord, sø og/eller vandløb

2.8.
rørskade og/eller stikledningsskade

2.9.
sætninger og/eller sammenstyrtninger grundet jordbundsforhold, pilotering og lignende

2.10.
frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmet bygning eller rum, samt frostsprængning af tagbeklædning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade

2.11.
vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade

2.12.
nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen

2.13.
påfyldning af eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køle- og fryseanlæg

2.14.
montage, demontage, afprøvning og/eller indkøring

2.15.
sprængningsarbejder på forsikringsstedet

2.16.
sprængstoffer medført i nedstyrtede luftfartøjer

2.17.
igangværende bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renovering og reparationsarbejder

2.18.
overbelastning

2.19.
indre maskinel skade, herunder funktionsfejl – medmindre skaden skyldes en udefra kommende begivenhed – samt følgeskader heraf

2.20.
datamisbrug af enhver art, herunder virus, programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes It-udstyr samt følgeskader heraf

2.21.
mistede data på elektroniske databærende medier – medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade – samt følgeskader heraf

2.22.
elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning, overspænding og induktion samt følgeskader heraf

2.23.
simpelt tyveri

2.24.
økonomiske forbrydelser

2.25.
strejker og/eller lockout

2.26.
arrest, beslaglæggelse og/eller anden foranstaltning af offentlige myndigheder

2.27.
beskadigelse af produkter i forbindelse med produktionsprocessen

2.28.
svind i varelagre

2.29.
destruktion af varer, medmindre dette er en følge af en dækningsberettiget skade

2.30.
kassation efter ordre fra myndigheder eller af sundhedsmiljøgrunde som følge af indre fordærv, smeltning, sved, varme, rust, mug, skimmel og lignende eller på grund af bakterier, virus, mus, rotter, mider og/eller andre skadedyr, luftens eller vejrligets påvirkning, temperaturforandring og lignende skade, medmindre dette er en følge af en dækningsberettiget skade

2.31.
en genstands utilstrækkelige eller manglende emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til transportmidlet.

2.32.
driftstab og/eller andre indirekte tab.

Skader, der er eller ville være omfattet af brand-, tyveri- og vandskadedækningen, er ikke omfattet af nærværende dækning

3. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.