Nettolagers forretningsbetingelser

 

Vilkår og bestemmelser hos Nettolager for leje af opbevaringsrum

 

1. LEJENS BETALING OG REGULERING

 

1.1. Betaling af leje. Lejen forfalder forud til betaling hver den 1. i måneden. Betalingen vil ske løbende via det betalingskort, som lejer oplyste ifm. oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil Nettolager fremsende mail herom. Lejer er selv forpligtet til at registrere et nyt betalingskort. Denne registrering kan foretages via Nettolagers administrationssystem, som kan tilgås fra Nettolagers hjemmeside eller via app’en. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

 

1.2. Lejen reguleres årligt den 1. august, gældende for det følgende år. Omfattet af reguleringen er alene lejeforhold, som pr. 1. august det pågældende år har løbet i mere end 12 måneder. Efter de første 12 måneders forløb reguleres lejeaftalen årligt.

 

1.3. Lejen reguleres med udgangspunkt i udviklingen i nettoprisindekset (august 2021 = 100). Uanset den årlige udvikling i nettoprisindekset er det mellem parterne aftalt, at lejen pr. 1. august hvert år som udgangspunkt forhøjes med minimum 2,5 % af foregående års leje og maksimalt 4 % af foregående års leje. Dog er det mellem parterne aftalt, at lejens størrelse for en eksisterende lejer, ikke kan overstige den normalleje (uden fradrag af eventuelle velkomstrabatter m.m.) som en ny lejer kan leje et tilsvarende lagerrum for.

 

1.4. Nettolager er til enhver tid berettiget til at trække et skyldigt beløb på det registrerede betalingskort.

 

1.5. Hvis man som ny kunde eller som eksisterende kunde ønsker at booke et nyt eller et yderligere rum, giver Nettolager på udvalgte lagerhoteller rabat på lejen i disse situationer. Rabatten gælder kun én gang per rum og pr. husstand. Rabatten gælder desuden alene for nye lejere, såfremt lejeren ikke indenfor de seneste 12 måneder har lejet et lagerrum på en af Nettolagers lokationer. For eksisterende lejere, som ønsker at leje et yderligere rum, gælder rabatten alene såfremt lejeren ikke indenfor de seneste 12 måneder har lejet et yderligere lagerrum på en af Nettolagers lokationer. Hvis betingelser for rabatten ikke overholdes, er Nettolager i sin ret til at annullere rabatten og fakturere lejer op til normalprisen.

 

2. OPSIGELSE

 

2.1. Lejers opsigelse. Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Opsigelse kan ske når som helst og uden varsel, dog forudsat at rummet er helt tømt og hængelåsen fjernet. Opsigelsen skal foretages via Nettolagers administrationssystem som kan tilgås fra Nettolagers hjemmeside eller via app’en.

 

2.2. Nettolagers opsigelse. Nettolager kan opsige lejeaftalen, med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

 

3.1. Anvendelse. Det lejede må kun benyttes til oplagring af lejers effekter, herunder effekter tilhørende medlemmer af lejers husstand. Det lejede må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold for lejer eller andre som lejer overlader adgangen til det lejede til.

 

3.2. Begrænsning i anvendelse (forbud). Farligt gods, herunder eksplosive og brandfarlige stoffer, genstande og væsker, bl.a. trykflasker, brandfarlige væsker, stoffer og lignende effekter samt enhver form for våben eller dele heraf må ikke oplagres. Alle former for mad og let fordærvelige eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er eller kan være skadelige eller miljøfarlige. Beboelse eller anvendelse af rummet som opholdsstue eller andet, der betyder, at lejer eller andre opholder sig i det lejede i længere tid, er forbudt. Enhver overtrædelse af disse forbud medfører ophævelse af lejeaftalen.

 

3.3. Øvrige restriktioner. Ved oplagring af maskiner og køretøjer skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere, andre hårde hvidevarer og andre effekter, der indeholder væske eller stoffer, der kan forårsage skade på lejemålet, Nettolagers ejendom, Nettolagers medarbejdere eller genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.

 

3.4. Lejers erstatningsansvar. Såfremt lejer eller lejers genstande forårsager skader på lejemålet, Nettolagers ejendom, Nettolagers medarbejdere eller andre lejeres genstande er lejer erstatningsansvarlig herfor.

 

3.5. SMS-advisering og evt. vagtudkald. Lejer vil modtage en SMS, når der går en alarm på det lejede opbevaringsrum. Det står herefter lejer frit for, om lejer selv vil køre til lagerhotellet og undersøge forholdene, eller om lejer vil foretage vagtopkald til G4S, hvilket koster 656,25 kr. inklusiv moms pr. opkald og opkræves af Nettolager umiddelbart efter vagtudkaldet via det betalingskort, som lejer har oplyst til brug for betaling af den månedlige leje. Lejer skal ikke kontakte Nettolager, når der modtages en SMS-advisering.

 

4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

 

4.1. Da forsikring er indeholdt i prisen, vil lejer i forbindelse med oprettelse af lejekontrakt automatisk være dækket for/med op til 100.000 kr. På lejeaftaler indgået før d. 11. marts 2020 har lejer selv valgt forsikringssum – denne varierer fra 0 - 200.000 kr. Forsikring er igennem Topdanmark, som varetager al sagsbehandling. Opbevaring af effekter til en værdi på mere end kr. 100.000 samlet eller enkeltvis sker på lejers risiko og er ikke dækket af den i lejen indeholdte forsikring. Det fremhæves udtrykkeligt, at lejers forsikringsdækning ophører ved lejers misligholdelse af lejeaftalen, herunder blandt andet manglende betaling af leje.

 

5. ADGANG TIL DET LEJEDE

 

5.1. Bortkomst af nøgle/hængelås. Ved bortkomst af nøgle/hængelås skal lejer bekræfte sin identitet ved at besvare 3 kontrolspørgsmål, der fremgår af lejers brugerprofil. Hvis lejer ikke kan besvare kontrolspørgsmålene, skal lejer i stedet legitimere sig ved at forevise legitimation. Der betales et gebyr på kr. 350,00 inklusiv moms for genetablering af adgangen samt kr. 100,00 inklusiv moms for en ny hængelås.

 

5.2. Låsesystem. Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved brug af SMS eller Nettolagers app. Nettolager kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte, herunder fx i forbindelse med strømsvigt.

 

5.3. Der er adgang til lejemålet døgnet rundt, året rundt.

 

5.4. Lejer kan på eget ansvar lade andre personer få adgang til det lejede opbevaringsrum ved selv at registrere den enkelte person på www.nettolager.dk eller via app’en (Nettolager) som bruger med adgang til at til-/frakoble alarmen til opbevaringsrummet.

 

6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

 

6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat.

 

6.2. Forandringer. Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af eller installationer i

det lejede.

 

7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

 

7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

 

7.2. Fjernelse af inventar mv. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens offentligt tilgængelige område, herunder er det forbudt, at låse vogne, palleløftere m.m. ind i det af kunden lejede opbevaringsrum. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra Nettolagers ejendomme vil blive betragtet som tyveri, og Nettolager vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf på baggrund af foretagne videooptagelser.


8. AFLEVERING AF LEJEMÅL

 

8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på opsigelsestidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor under pkt. 6, er Nettolager berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

 

8.2. Ved lejers fraflytning er lejer forpligtiget til at rydde depotrummet og rengøre dette. Såfremt lejer ikke på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er Nettolager berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtiget til at betale de faktiske udgifter i forbindelse med rydning og rengøring, dog minimum kr. 300.

 

8.3. Efterladte effekter, der henstår i det lejede efter lejers opsigelse og fraflytning, anses for uden værdi og fjernes på lejers bekostning uden forudgående varsel. Tilsvarende gælder for effekter, som lejer måtte have efterladt udenfor det lejede, på udlejers offentligt tilgængelige arealer.

 

9. NETTOLAGERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

 

9.1. Nettolagers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko og er desuden omfattet af den i pkt. 4 nævnte forsikringsdækning. Nettolager er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Nettolager kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

 

9.2. Nettolagers adgang til det lejede. Nettolager eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i forhold til lejers misligholdelse. Nettolager har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

 

9.3. Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse Nettolager om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes. Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til Nettolager, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.

 

10. INKASSO OG OPHÆVELSE VED MANGLENDE BETALING

 

10.1. Ved manglende betaling vil lejer modtage påmindelser pr. SMS og mail, til det telefonnummer og den mail adresse, som lejer har oplyst til Nettolager, dernæst sender Nettolager påkrav om betaling af skyldig leje, og der vil i den forbindelse blive pålagt gebyr (påkravsgebyr) for manglende betaling af leje. Hvis lejer fortsat ikke betaler den skyldige leje, kan lejemålet ophæves jf. pkt. 10.2, ligesom det skyldige beløb vil blive overdraget til retslig inkasso og fogeden om nødvendigt blive inddraget.

 

10.2. Nettolager kan hæve lejeaftalen og lejer er forpligtet til at betale udgifterne i forbindelse med ophævelse og evt udsættelse af det lejede, herunder i nedenstående tilfælde:

  • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt.
  • Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods Nettolagers indsigelse er ophørt hermed.
  • Når lejeren modsætter sig, at Nettolager eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
  • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med Nettolager.
  • Når lejeren vanrøgter det lejede
  • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil
  • Når lejeren trods Nettolagers påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik.
  • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.

 

11. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT

 

11.1. Ved at acceptere forretningsbetingelserne i forbindelse med bookning af det lejede accepterer lejer, at Nettolager må henvende sig til lejer via SMS og e-mail med enhver information og korrespondance relateret til det indgåede lejemål.

 

12. LEVERINGSBETINGELSER

 

12.1. Idet du hos Nettolager ikke kan leje rum fra fremtidige datoer, betragter vi levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.

 

13. FORTRYDELSESRET

 

13.1. Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Ved leje af lagerrum hos Nettolager, indgås aftalen med forbrugeren på Nettolagers faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten ved fjernkøb i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelsen af din lejeaftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret. For opsigelse se punkt 2.

 

14. KLAGEMULIGHED

 

14.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Nettolager. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr

 

15. PERSONDATA

 

https://www.nettolager.dk/persondatapolitik/